top of page
TERMES I CONDICIONS ENTRADES

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

CONDICIONS

Les presents condicions generals de compra que a continuació s'indiquen regulen les condicions de venda d'entrades per Nomad Festival Xperience La Boella (en endavant, el "Festival"), a través del nostre portal web allotjat a la URL https://www.nomadfestival.es/.

Per a realitzar la compra d’entrades és imprescindible l’acceptació expressa de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei, les quals són aplicables a l’usuari que presenti l’entrada per a l’accés al recinte promogut i organitzat per la societat Nomadfestival Mediterrani, S.L.U., (en endavant, la "Organització" ), amb domicili social al Carrer Ramon Casas 4, 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona, ​​amb CIF B66745134.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

NOMAD FESTIVAL posa a disposició de l'usuari a la seva pàgina web un canal en línia per a la compra d'entrades telemàticament.

 

Durant el procés de compra en línia d'entrades, se sol·licitarà, com a mínim, una identificació nominativa del comprador i una adreça electrònica on fer arribar el comprovant de compra i l'entrada o entrades adquirides. NOMAD FESTIVAL no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

 

L'adreça electrònica facilitada pel comprador serà utilitzada per NOMAD FESTIVAL per efectuar qualsevol comunicació vinculada a la/les entrada/es adquirida/es pel comprador. Per això, les comunicacions enviades per NOMAD FESTIVAL a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. NOMAD FESTIVAL no es fa responsable dels efectes que es puguin derivar de la inexactitud de l'adreça electrònica facilitada pel comprador.

 

En cas de ser requerides dades addicionals durant el procés de compra d'entrades, aquestes seran sol·licitades adequadament al comprador. Totes les dades personals facilitades seran tractades d'acord amb la política de privadesa disponible en aquest enllaç: https://www.nomadfestival.es/politica-de-privacidad.

Durant el procés de compra d'entrades, el comprador podrà modificar les dades de compra fins al moment previ a la confirmació de la compra. Un cop finalitzada la compra.

NOMAD FESTIVAL informarà degudament els usuaris sobre si posa a disposició del comprador mitjans no telemàtics per a la compra d'entrades.

Els abonaments Family&Friends de 4 i 6 persones només estaran disponibles a la web.  

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Un cop adquirida l'entrada per l'usuari, no s'admetran canvis o devolució de l'import.

 

NOMAD FESTIVAL es reserva el dret d'alterar o modificar el programa de l'esdeveniment. En cas que l'organització alteri o modifiqui la programació, l'usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l'import abonat.

 

La cancel·lació, total o parcial, de l'esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a NOMAD FESTIVAL no donarà lloc a la devolució de l'import de l'entrada, llevat dels casos en què així s'estableixi legalment.

 

Quan així procedeixi, l'adquirent de la/les entrada/ podrà sol·licitar el reemborsament de l'import de la mateixa/es en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l'esdeveniment i en la forma especificada per NOMAD FESTIVAL a aquest efecte. NOMAD FESTIVAL podrà oferir a l'adquirent, en substitució del reemborsament, un bo o val substitutori per a l'entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l'acceptació de l'adquirent.

En cas que l'adquirent no acceptés el bo o val substitutori referit, NOMAD FESTIVAL procedirà a la devolució de l'import pagat per l'adquirent per l'entrada a l'esdeveniment, llevat de les despeses incorregudes, conforme al procediment establert per NOMAD FESTIVAL.

No es generarà el dret de devolució de l'import de les entrades en els supòsits en què la suspensió o modificació es produís una vegada començat l'esdeveniment i es deguera a causa fortuïta o de força major.

ACCÉS I ESTADA ALS RECINTES

L'accés i l'estada al recinte de l'esdeveniment només serà possible amb l'acreditació prèvia de l'entrada adquirida, que l'Organització escaneja per verificar-la. Els assistents hauran didentificar-se amb DNI o document didentificació equivalent en cas que l'Organització així ho sol·liciti. Així mateix, els assistents hauran de conservar les entrades durant la seva estada als recintes.

 

En el cas del Nomad Festival Xperience, celebrat a Riudecols, l'entrada donarà dret al portador a l'accés a totes les àrees de l'esdeveniment, excepte l'espai vi i les activitats de tast de vins que tenen una entrada a part.
Fora d'aquestes zones, no es permet la sortida del recinte. Si voleu sortir i tornar a entrar, caldrà adquirir una nova entrada.

 

NOMAD FESTIVAL podrà denegar l'accés a l'esdeveniment en cas que les entrades estiguin malmeses, trencades, incompletes o presentin indicis de falsificació, reproducció o revenda. Així mateix, NOMAD FESTIVAL impediran l'accés o la permanència als recintes a les persones que: 

 

a) Manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i en especial, a les que es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis a l'exterior oa l'entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals ia les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia dactivitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.
b) Mostren símptomes d'embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver consumit.
c) Incompleixin les indicacions facilitades per l'Organització en matèria de seguretat i salut i/o creïn una situació de risc o perill per si mateix o per terceres persones.


NOMAD FESTIVAL es reserva el dret d'admissió en virtut de l'establert al Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. En virtut del que estableix la normativa aplicable, NOMAD FESTIVAL es reserva la possibilitat de registrar per motius de seguretat els assistents que accedeixin als recintes i les seves pertinences, que podran ser sotmeses al control de bosses, motxilles i altres efectes personals. Així mateix, queda prohibit dins del recinte: 

– L'entrada de cap tipus de beguda, envàs i objecte que l'Organització pugui considerar perillós o nociu.

– L'entrada de càmeres reflex i de vídeo i altre material fotogràfic o videogràfic de caràcter professional (trípodes, objectes, entre d'altres).

- L'entrada d'objectes que es puguin considerar perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

- El consum de substàncies estupefaents.

- La venda d'alcohol i tabac a menors de 18 anys, dacord amb la legislació vigent.

 

NOMAD FESTIVAL no oferirà servei de guarda-roba.

Els assistents hauran de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat que siguin indicades per NOMAD FESTIVAL i/o totes aquelles que siguin aplicables seguint la diligència i les mesures de precaució adequades.

 

Els assistents han de respectar en tot moment el que disposa aquest apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d'expulsió del recinte sense cap dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre. 

MENORS D'EDAT

El règim d'accés de menors d'edat a NOMAD FESTIVAL XPERIENCE LA BOELLA, que se celebra al Mas La Boella, és el següent:

Els menors de 0 a 2 anys tenen entrada gratuïta.
Els menors de 3 a 12 anys (inclosos) han de pagar l'entrada infantil i hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.
Els menors de 14 i 15 anys hauran de comprar l?entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.
Els menors a partir de 16 anys: hauran de comprar l'entrada normal i podran accedir al recinte sense acompanyament ni autorització.

 

L'accés dels menors d'edat a qualsevol dels esdeveniments de NOMAD FESTIVAL requerirà mostrar l'entrada al control d'accés al recinte. En cas que l'acompanyament del menor sigui requisit per accedir als recintes, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de lacompanyant amb el menor. El menor i l'acompanyant en cas que escaigui hauran de portar en tot moment el DNI o document d'identificació equivalent per si l'Organització requerisca l'acreditació de la seva identitat.

En cas que l'acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que l'acompanyant presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de lautoritzant amb el menor. 

En tot cas, el responsable del menor haurà de signar un document d'exoneració de responsabilitat del Festival, que es facilitarà a aquest efecte a l'entrada dels recintes i que es pot descarregar directament des d'aquest enllaç. L'acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l'estada als recintes.

 

FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia i expressa de l'Organització, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d'imatges a l'interior dels recintes per fer-ne un ús no estrictament personal. En cas que els assistents incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant de tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l'interior dels recintes.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

NOMAD FESTIVAL es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga. En conseqüència, i a excepció dels usos expressament necessaris per l'ús dels serveis contractats pels usuaris, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d'aquests drets de qualsevol manera per part dels usuaris.

L'adquisició i/o la possessió de l'entrada i l'accés i estada als recintes no dóna dret al posseïdor oa tercers a utilitzar-la o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o tercers.

 

Aquestes activitats podran ser rastrejades a Internet per tal de determinar la responsabilitat pertinent.

 

L'usuari serà l'únic responsable davant de NOMAD FESTIVAL i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga.

Sense perjudici de la reserva del dret de NOMAD FESTIVAL a iniciar les accions legals que corresponguin en cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors, l'usuari s'obliga en cas d'incompliment a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l'entrada .
 


VIDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l'esdeveniment o si escau, el gestor de l'espai públic on es dugui a terme podrà efectuar la videovigilància dels recintes. En aquest sentit, s'informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de la comissió de conductes il·lícites o qualsevol dany personal o material. Les imatges poden ser cedides a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, així com als jutjats o altres organismes competents.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

NOMAD FESTIVAL posa a la disposició dels usuaris un apartat a la seva web amb informació d'utilitat relacionada. En tot cas, els usuaris interessats poden realitzar consultes i/o sol·licitar els corresponents fulls de reclamació per correu electrònic a l'adreça electrònica info@nomadfestival.es, que també estaran a la seva disposició al lloc de celebració del festival i al domicili social de NOMAD FESTIVAL.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

NOMAD FESTIVAL no garanteix l'autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.

El pagament corresponent de la compra de les entrades a través del web de NOMAD FESTIVAL es farà mitjançant una plataforma externa de pagament que no és titularitat de NOMAD FESTIVAL i en conseqüència, aquesta última no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni de possibles devolucions de les entrades.

NOMAD FESTIVAL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin per la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a NOMAD FESTIVAL, ni de l'ús que facin els usuaris.

Els usuaris seran única i plenament responsables de totes les dades que comuniquin o facilitin a NOMAD FESTIVAL.

 

Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d'assumir la responsabilitat que se'n derivi en cas que aquesta sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. NOMAD FESTIVAL no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d'entrades.

 

NOMAD FESTIVAL no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que pateixin els assistents o tercers com a resultat d'un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per NOMAD FESTIVAL.

NOMAD FESTIVAL no oferirà cap servei de guarda-roba i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d'objectes personals dels assistents durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a NOMAD FESTIVAL.

Els assistents seran exclusivament responsables davant de NOMAD FESTIVAL i tercers de qualsevol dany, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes. En aquest sentit, els acompanyants dels menors de setze anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin dur a terme.
 


ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats a la web inclouen els impostos aplicables.

L'idioma de contractació es determinarà segons l'idioma escollit per l'usuari.

 

Aquest document, que és acceptat per l'usuari, s'arxiva al sistema informàtic de NOMAD FESTIVAL i l'usuari hi tindrà accés durant el període d'un mes.

NOMAD FESTIVAL es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei. En aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic i informarà pels canals que consideri adequats a aquest efecte.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals de compra i termes i condicions del servei es regeixen per la legislació espanyola comuna.

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir derivada de la relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Sabadell (Barcelona, Espanya).

bottom of page