top of page

BASES DEL SORTEIG

BASES LEGALS DEL SORTEIG

SORTEIG DE 1 NIT A LA CASA ARBRE


1.COMPANYIES ORGANITZADORES

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU amb domicili a Ronda Maiols 1, local 110-112 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona amb CIF nombre B66745134, i Xalet de Prades SL amb domicili en C / Riu Brugent 16 CP. 43364 de Prades, Tarragona. Amb CIF nombre B43832799, organitzen un sorteig denominat "VINDRE AL NOMAD TE PREMI" (en endavant "Sorteo"), d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'internet, exclusiva per a usuaris residents a Espanya (Península i Balears) i amb la finalitat de promoure i donar a conèixer l'opinió dels participants.

2. ÀMBIT I DURADA
2.1. L'activitat es desenvoluparà en tot el territori d'Espanya. El sorteig es realitzarà en l'edició de Nomad Festival Xperience de Riudecols, començant el dia 6, i finalitzant, amb la seva resolució, el 22 d'agost 2021.

2.2. En el moment del lliurament de l'allotjament es formalitzarà un contracte de lloguer entre el client i l'empresa XALET DE PRADES SL regit exclusivament pel dret espanyol, per les condicions generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts. El client organitzarà ell mateix el seu viatge.


3. FINALITAT
El sorteig té com a finalitat premiar un assistent de Nomad Festival que hagi acceptat pertànyer a la base de dades de les empreses organitzadores de l'esdeveniment, aportant el seu nom i correu electrònic.

4. REQUISITS PER PARTICIPAR

4.1. Podran participar en el sorteig:

 • Només podran participar en el sorteig els participants que hagin adquirit una entrada per Nomad Festival Xperience per a qualsevol dels dies de el 7 a el 22 d'Agost 2021.

 • El participant haurà més en el Sorteo2 pujar una story en el seu perfil d'Instagram etiquetant a @ nomadfestival.es i a @xaletdeprades respectivament.


4.2. No podran participar:

 • Empleats de NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU

 • Empleats de XALET DE PRADES SL

 • Els menors de 18 que s'allotgin sense adults hauran de portar una autorització expressa escrita.

 • Empreses que mantinguin una relació mercantil d'agència o prestació de serveis amb NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU.

Si resulta guanyadora alguna de les persones excloses de participació, perdrà el seu dret a obtenir el premi guanyat i es procedirà a lliurar el mateix a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlides d'entre els suplents designats.

5. PREMI I CONDICIONS GENERALS

El premi consistirà en:

 • Allotjament de 1 nit a CASA DE L'ARBRE per a cada un dels sortejos. Allotjament equipat amb llits, calefacció, jacuzzi, taula i cadires.

 • Esmorzar inclòs.

 • En cap cas es canviarà el premi per un altre obsequi / servei / ni per diners. Tampoc es podrà canviar les dates una vegada triades.

 • Les entrades han de ser abans de les 20h i com a molt d'hora a les 15.00h i l'hora de sortida és a les 11.00h.

 • En qualsevol cas el / s guanyador / s hauran de seguir les normes de Xalet de Prades com qualsevol altre client. Veure Condicions legals

 • El premi tindrà validesa durant l'any 2021-2022. Les dates les escollirà el client i seran en temporada baixa. Ponts i festius es consideren temporada alta.

       TEMPORADES:
       BAIXA: De diumenge a dijous, sempre que no coincideixi amb els mesos de T. ALTA i         T.MITJA.
       MITJA: juny, setembre, caps de setmana, ponts, mes de setembre excepte els caps              de setmana de T.ALTA.
       ALTA: Juliol, Agost, Nadal, Setmana Santa

6. MECÀNICA DEL SORTEIG I SELECCIÓ DEL GUANYADOR

6.1. Per participar en el sorteig caldrà completar correctament, de manera llegible i en íntegrament el formulari de pertinença a la base de dades, així com acceptar la Política de Privacitat.

S'escollirà un guanyador i cinc suplents mitjançant sorteig aleatori. El sorteig es realitzarà el dia 22 d'agost de 2021. El nom del guanyador del sorteig es comunicarà mitjançant correu electrònic de manera personal i es farà públic el mateix dia en xarxes socials (Facebook i Instagram) de Nomad Festival i de Xalet de Prades.

Si no s'aconsegueix contactar amb la persona guanyadora en un termini de 24 hores des del primer intent de contacte, o aquest renunciés a el premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

 

El guanyador pot posar-se en contacte amb Nomad Festival a través del mail: info@nomadfestival.es

7. RESERVES I LIMITACIONS

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL pretenen que el sorteig entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig.
La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica del sorteig, així com la pèrdua de el premi si se li hagués atorgat. NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL estan exemptes de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL es reserven el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del sorteig quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL es reserven el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig. Les empreses organitzadores es reserven el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest sorteig, si concorren circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici per als participants en el sorteig.

Les empreses organitzadores es reserven el dret d'eliminar del sorteig per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la mateixa.

8. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris, imatges o opinions el contingut dels quals sigui considerat inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Les imatges que incompleixin aquest precepte quedaran desqualificades del concurs. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneri els principis de el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el Sorteig i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants o persones.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de el present sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant de el premi que obtingui, ni de despeses extres o incidències que es puguin produir.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pugui impedir la realització de l'Sorteig o el gaudi total o parcial de el premi.

10. FACEBOOK

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat davant danys que es puguin derivar de la mateixa.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en els registres de tractament automatitzats de dades de caràcter personal, sent NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU, amb domicili social a Ronda Maiols 1 local 110-112 CP. 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona i XALET DE PRADES SL, amb domicili social al C / Riu Brugent 16, CP.43364 Prades (Tarragona), titulars i responsables d'aquests registres, la finalitat serà la gestió del present sorteig i la realització de comunicacions comercials als interessats. S'identifica com a base legítima l'interès legítim en la participació en el concurs expressat en l'acceptació d'aquestes condicions.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i XALET DE PRADES SL garanteixen el compliment íntegre de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals actualitzada d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) al tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants, que podran exercir dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@nomadfestival.es o info@xaletdeprades.com o mitjançant correu postal a NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU amb domicili a Ronda Maiols 1, local 110-112 CP. 08192, Sant Quirze de Vallès (Barcelona) o a XALET DE PRADES SL amb domicili en C / Riu Brugent 16 CP.43364 Prades (Tarragona).

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió deL participant i, com a conseqüència d'això, NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLO i XALET DE PRADES SL queden alliberades el compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

13.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació amb la seva validesa, interpretació o compliment als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

bottom of page