top of page
FONDO POSTER.jpg

BASES DEL SORTEIG

SORTEIG D'UNA FUN WEEK AMB KIDS&US MALGRAT DE MAR

1.COMPANYIES ORGANITZADORES

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU amb domicili a C/ Ramon Casas Carbo 4, 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona amb CIF B66745134, i SEREM EQUIP SL amb domicili a C/ Alfons Castelao, 23 de Blanes, 17300 Girona amb CIF B17800475 organitzen un sorteig anomenat "FUN WEEK BY KIDS&US MALGRAT" (en endavant "Sorteig"), d'àmbit nacional, a desenvolupar mitjançant internet, exclusiva per a usuaris residents a Espanya (Península i Balears) i amb la finalitat de promoure i donar a conèixer l'opinió dels participants.

2. ÀMBIT I DURADA

2.1. L'activitat es desenvoluparà a tot el territori d'Espanya. El sorteig es realitzarà a l'edició de Nomad Festival de Malgrat de Mar, començant el dia 6 de juny, i finalitzant, amb la seva resolució, el 3 de juliol de 2024.

3. FINALITAT

El sorteig té com a finalitat premiar un seguidor de Nomad Festival i KIDS&US MALGRAT que hagi acceptat donar les dades i el correu electrònic a les empreses organitzadores del sorteig. ​

4. REQUISITS PER PARTICIPAR

4.1. Podran participar en el sorteig:

Només podran participar en aquest sorteig persones més grans de 18 anys amb un domicili a Espanya (Península). Per poder participar-hi, el participant ha de ser titular d'un compte Instagram. A més, amb la seva participació en aquest sorteig, el participant accepta conèixer i complir les condicions de la xarxa social respectiva.

Nomès podran participar en el sorteig les persones que hagin donat les seves dades a través de la landing page https://www.nomadfestival.es/sorteo-kids-and-us-malgrat

4.2. No podrán participar:

Treballadors de NOMADFESTIVAL MEDITERRÁNEO SLU

Treballadors de SEREM EQUIP SL.

Empreses que mantinguin una relació mercantil d'agència o prestació de serveis amb NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU.

Si resulta guanyadora alguna de les persones excloses de participació, perdrà el dret a obtenir el premi guanyat i es procedirà a lliurar-lo a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlides dentre els suplents designats.

 

5. PREMI I CONDICIONS GENERALS

El premi consistirà en:

1 SETMANA DE CASAL amb KIDS&US Malgrat de Mar.

El guanyador/a podrà escollir 1 setmana entre les següents opcions:

  • FUN WEEK setmanes del 25 de juny, 1, 8, 15 o 22 de juliol 2024, en les instal·lacions de l'escola Maristes Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar.

  • FUN WEEK NADAL setmanes del 23 o 30 de desembre de 2024, en el centre Kids&Us de Malgrat de Mar.

  • En ningún caso se cambiará el premio por otro obsequio/servicio/ni por dinero.

El premio tendrá validez durante el 2024-2025.

6. MECÀNICA DEL SORTEIG I SELECCIÓ DEL GUANYADOR

6.1. Per participar al sorteig caldrà emplenar les dades correctament i acceptar aquestes bases.

Es triarà un guanyador i cinc suplents mitjançant sorteig aleatori. El sorteig es realitzarà el dia 3 de juliol de 2024. El nom del guanyador del sorteig es comunicarà mitjançant correu electrònic de forma personal i es farà públic el mateix dia a xarxes socials (Facebook i Instagram) de Nomad Festival i de Kids&Us Malgrat.

Si no s'aconsegueix contactar amb la persona guanyadora en un termini de 24 hores des del primer intent de contacte, o aquest renunciï al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el dret a reclamar el premi.

El guanyador es pot posar en contacte amb Kids&Us Malgrat de Mar a través del mail: malgratdemar@kidsandus.es

7. RESERVES I LIMITACIONS

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU y SEREM EQUIP SL pretenen que el sorteig entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes bases donarà lloc a la desqualificació consegüent del participant en el sorteig.

La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica del sorteig, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat. NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i SEREM EQUIP SL estan exemptes de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos premiats que n'impedís la identificació.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU y SEREM EQUIP SL es reserven el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que facin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i SEREM EQUIP SL es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del sorteig quan hi hagi causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma com recullen aquestes bases.

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU y SEREM EQUIP SL es reserven el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig. Les empreses organitzadores es reserven el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest sorteig, si hi concorren circumstàncies excepcionals que n'impedeixin la realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici per als participants en el sorteig.

Les empreses organitzadores es reserven el dret d'eliminar del sorteig per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la mateixa.

 

8. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS U OPINIONS

No es permetran comentaris, imatges o opinions el contingut de les quals sigui considerat inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o puguin vulnerar drets de tercers. Les imatges que incompleixin aquest precepte quedaran desqualificades del concurs. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulneri els principis del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants al Sorteig i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants o persones.

 

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant del premi que obtingui, ni de despeses extres o incidències que es puguin produir.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pugui impedir la realització del sorteig o el gaudi total o parcial del premi.

 

10. FACEBOOK

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, per la qual cosa els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat davant danys que se'n puguin derivar. 

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en els registres de tractament automatitzats de dades de caràcter personal, sent NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU, amb domicili social al Carrer Ramon Casas i Carbo 4, CP. 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona i SEREM EQUIP SL, amb domicili social al c/ Alfons Castelao, 23 Blanes 17300, Girona, titulars i responsables d'aquests registres, la finalitat serà la gestió del present sorteig i la realització de comunicacions comercials a els interessats. S'identifica com a base legítima l'interès legítim en la participació al concurs expressat en l'acceptació d'aquestes condicions.

 

NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU y SEREM EQUIP, SL garanteixen el compliment íntegre de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals actualitzada d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD ) al tractament de les dades personals recollides a aquesta promoció, especialment pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir adreçant-se a l'adreça de correu electrònic hola@nomadfestival.es o malgratdemar@kidsandus.es o mitjançant correu postal a NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU amb domicili a Carrer Ramon Casas i Carbo 4, CP. 08192, Sant Quirze de Vallès, Barcelona o SEREM EQUIP, SL amb domicili al c/ Alfons Castelao, 23 Blanes 17300, Girona.

 

12. ACEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d'aquestes implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència, NOMADFESTIVAL MEDITERRANI SLU i SEREM EQUIP SL queden alliberades el compliment de lobligació contreta amb aquest participant.

 

13.- LEGISLACIÓ APLICABLE  JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la seva validesa, interpretació o compliment als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

bottom of page